Kad kraus­ty­mo­si var­gai tap­tų džiaugs­mais | Būstkaita.lt

„Nė­ra to­kių per­kraus­ty­mo dar­bų, ku­rių neap­siim­tu­me“, – sa­ko pro­fe­sio­na­lias kraus­ty­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės UAB „BŪST­KAI­TA“ di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Klu­sas ir pa­ta­ria, į ką at­kreip­ti dė­me­sį kraus­tan­tis:

– Jei nu­ta­rė­te kreip­tis į kraus­ty­mo pa­slau­gas tei­kian­čią įmo­nę, rei­kė­tų tai pa­da­ry­ti iš anks­to. Bent ke­le­tą die­nų prieš kraus­ty­mą­si.

Jei pa­skam­bin­si­te mums, bend­rau­si­te tie­sio­giai su tuo žmo­gu­mi, ku­ris pa­si­rū­pins jū­sų per­kraus­ty­mu. Ne­tai­ko­me pra­kti­kos, kai į skam­bu­tį at­si­lie­pia ad­mi­nist­ra­to­rė, ta­da per­duo­da in­for­ma­ci­ją va­dy­bi­nin­kui, šis di­rek­to­riui. Sten­gia­mės bū­ti ar­ti žmo­gaus, ar­ti jo po­rei­kių ir pro­ble­mų.

Kiek­vie­nas tu­ri pa­si­rin­ki­mo tei­sę, ta­čiau ne­pa­ta­ria­me nau­do­tis pa­vie­niais kraus­ty­mo pa­slau­gas siū­lan­čiais as­me­ni­mis. Jie pa­pras­tai ne­ga­li pa­siū­ly­ti vi­so ir, svar­biau­sia, ko­ky­biš­ko pa­slau­gų pa­ke­to. Be to, kiek­vie­nas daik­tas, ku­rį ve­ža­te su mu­mis, yra ap­draus­tas.

Pro­fe­sio­na­lais sa­ve va­di­na­me ne tik dėl tei­kia­mų pa­slau­gų, bet ir tu­ri­mų ži­nių. Pa­vyz­džiui, rei­kia ži­no­ti, ko­kia tai laip­ti­nė. Se­no pla­na­vi­mo laip­ti­nė­se su so­fa dvie­se leng­vai neap­si­suk­si – rei­kės dau­giau žmo­nių. Nu­tin­ka ir taip, kad bal­dai ne­be­tel­pa pro du­ris – po re­mon­tų su­ma­žė­ja an­gos. Yra te­kę bal­dus nu­leis­ti ir per lan­gą, ir per bal­ko­ną.

Rei­kia ži­no­ti ir kaip iš­rink­ti bal­dus, nes, tar­ki­me, kor­pu­si­nių bal­dų, ku­rie yra su­rink­ti ne ant są­var­žų, ge­riau ne­rink­ti – pa­skui kli­bės. Dėl to nie­ka­da ne­puo­la­me vis­ko iš kar­to ar­dy­ti, pir­miau­sia ap­žiū­ri­me.
Pa­de­da­me per­si­kraus­ty­ti ne tik iš būs­to į būs­tą, bet per­ve­ža­me li­go­nius, neį­ga­lius as­me­nis. Perk­raus­to­me biu­rus, par­duo­tu­ves, san­dė­lius. Per­ve­ža­me mu­zi­kos inst­ru­men­tus, sce­ni­nę įran­gą, įren­gi­mus, trans­por­to prie­mo­nes, pa­ro­dų sten­dus. Be to, tei­kia­me san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gą. Jei­gu, pa­vyz­džiui, il­ges­niam lai­kui iš­va­žiuo­ja­te į už­sie­nį ir no­ri­te iš­nuo­mo­ti ar­ba par­duo­ti būs­tą, o pa­lik­ti daik­tų neturite kur, at­va­žiuo­ja­me, iš­si­ve­ža­me juos, kai rei­kia – su­grą­ži­na­me. Šią pa­slau­gą siū­lo­me ir re­mon­to at­ve­ju, nes re­mon­tuo­ti, kai na­muo­se vi­si bal­dai – la­bai ne­pa­to­gu.

Be­je, mū­sų įmo­nė už­sii­ma ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­slau­go­mis, o par­duo­dant būs­tą per mū­sų agen­tus, per­kraus­ty­mo pa­slau­goms tai­ko­me nuo­lai­dą iki 50 pro­c.

Šaltinis: etaplius.lt

Daugiau informacijos pateikiame: www.kraustytis.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *